Hodnocení žáků

Důležitá, atraktivní, dopadová agenda školské rady. Téma není jednoduché, ale ani nekonečné. Pojďme na to.

Způsob hodnocení (dle ŠkolZ § 69 (2) Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací nebo slovně nebo kombinací obou způsobů. O způsobu hodnocení rozhoduje ředitel školy se souhlasem školské rady. - způsob hodnocení je tedy dle právní definice jedna ze tří možností: klasifikace, slovně, kombinace klasifikace a slovního hodnocení.

Věc je ze zákona povinnou součástí jednání ŠR. Souhlas je vhodné opatřit schvalovací doložkou.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (dle ŠkolZ § 168 (1) Školská rada d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

Tato pravidla jsou povinnou součástí školního řádu, a opět je povinnou součástí jednání ŠR. Souhlas je tedy vhodné opatřit schvalovací doložkou.

Dalším místem, kde je dokumentován způsob hodnocení, je školní vzdělávací program.

Ten obsahuje samostatnou kapitolu Hodnocení žáků a autoevaluace školy. Ta má obsahovat definici způsobu i i kritérií hodnocení.

Zatímco by školní řád měl být co nejstručnější a nejjednodušší dokument, ve školním vzdělávacím programu je prostor pro vysvětlení, proč učitelé hodnotí způsobem, jakým hodnotí. Měl by vycházet z toho, jaké cíle škola sleduje a jaké činnosti (výchovně-vzdělávací strategie) děti vykonávají. Podle cílů víme CO se ve škole hodnotí. Aby hodnocení nezatěžovalo a zároveň aby děti dostávali zpětnou vazbu častěji, měl by způsob hodnocení rezonovat s tím, co děti ve výuce dělají.

Hodnocení je velmi častým tématem jednání školských rad a podnětů, které jim předkládají zejm. děti a rodiče. Proto by se členové ŠR měli orientovat v základní terminologii a také v možnostech, variantách, o kterých jednají a které schvalují.

Ještě na tom chceme poPracovat ...

 • Hodnocení žáků (§ 14)

 • Hodnocení žáků na vysvědčení (§ 15) § 16

 • Výchovná opatření (§ 17)


 • cíle hodnocení dle školského zákona, RVP a Strategie 2030+

 • základní třídění (+ odkaz na rozšířené zdroje)

  • klasifikace vs slovní + kombinace

  • sumativní vs formativní

  • normativní vs kriteriální

  • interní vs externí

  • sebehodnocení a vrstevnické hodnocení