Podmínky pro práci ŠR

Jako každá funkční skupina lidí potřebuje i školská rada podmínky pro svou práci.

Ze zákona je za jejich zajištění zodpovědný ředitel (škol. zákon: Ředitel školy a školského zařízení § 164 e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,).

Zřizovatel by měl dohlédnout na to, aby ředitel tyto podmínky zajistil.

Školská rada může upozornit na nedostatečné podmínky pro svou práci ve chvíli, kdy se věnuje projednávání hospodaření školy a koncepčním záměrům.

Dostupné informace

Dokumenty, které má ŠR projednávat, vyjadřovat se k nim nebo schvalovat, by jí měl doručit ředitel školy (nebo to zajistit prostřednictvím koordinátora).

Zároveň by měl školské radě poskytnout doplňující informace ve chvíli, kdy ŠR projednává aplikaci těchto dokumentů (např. soulad způsobu vedení výuky se strategiemi popsanými ve Školním vzdělávacím programu).

Další informace mohou poskytovat škole členové školního společenství, které ŠR zastupuje

žáci prostřednictvím své samosprávy nebo svých zástupců

  • zástupci žáků

  • pedagogičtí pracovníci

  • pracovníci zřizovatele.

Zdrojem je rovněž Inspekční zpráva, která je dostupná na webu České školní inspekce.

Pracovní prostředí

Školská rada se potřebuje scházet. Je vhodné, aby se nejméně jednou ročně sešla prezenčně. Vhodný prostor by měl zajistit ředitel školy (příp. koordinátor), kterého je k tomu zapotřebí včas vyzvat.

Školská rada může jednat i distančním způsobem, tehdy je zapotřebí zajistit vhodnou platformu.

Depozitář ŠR

Školská rada potřebuje místo, kam ukládá soupis svých usnesení, zápisy z jednání, podklady pro jednání apod.

Tato dokumentace by měla být dostupná i po skončení jejího mandátu.

Podpůrné služby

Agenda školské rady je velmi široká. Nelze počítat s tím, že v ŠR vždy budou experti na školské právo, strategické řízení, ekonomiku, pedagogiku, evaluaci atd. Je v pořádku, když si školská rada zajistí ke konkrétním položkám služby profesionálů. Není v pořádku, když na to nemá prostředky. Proto by měla spolu se zřizovatelem dohlédnout na to, aby rozpočet školy pamatoval i na nákup podpůrných služeb pro ŠR.

Pokud máte zájem o připravené pracovní online prostředí (vedení jednání i uchovávání informací), můžete využít naši podporu.