Školní řád

Do procesu schvalování školního řadu vstupují podle zákona až čtyři instituce:

  1. Ředitel připravuje návrh školního řádu nebo jeho aktualizace

  2. Pedagogická rada návrh projednává (ředitel jí podle ŠkolZ předkládá k vyjádření, její postoj musí zohlednit)

  3. Školská rada školní řád schvaluje, tedy má možnost vyžadovat nějakou úpravu, než dokument schválí.

  4. Zřizovatel se účastní opakovaného projednávání a má možnost rozhodnout, pokud ani poté ŠR školní řád neschválí.

Doporučení týkající se postupu schvalování školních řádů

MŠMT vydalo (pro školy nezávaznou) pomůcku pro tvorbu Školního řádu. Jde o model podrobného školního řádu. Když se jím budou školy řídit, bude mít dokument minimálně 15 stran. To si jistě nepřečtou všichni školní aktéři, ale škola se tak může sama dobře chránit ("neznalost školního řádu neomlouvá"),

Ve druhé poloze, odlehčené, může být připraven školní řád, který bude cílit na stručnost a srozumitelnost.

Bude vycházet z hypotézy, že školní aktéři jsou schopni porozumět principům, podle kterých se hodnotí jednotlivé projevy chování.

Parametry stručného Školního řádu mohou být následující:

  • rozsah bude do dvou stran

  • obsahuje vše, co je ze ŠkolZ povinné, a vše, co je dále nutné

  • mluví v principech, kde se promítají hodnoty školy a její institucionální uspořádání

  • veškeré provozní a konkrétní věci jsou detailněji popsány ve vnitřním řádu / předpisech / pokynech školy tak, jak o tom mluví ŠkolZ

  • je možné jej převést do ikon / komunikačních karet / komiksových příběhů


Principy:

nepřepisujeme věci ze zákonů (ty mohou být např. na webu školy v sekci Práva a povinnosti XY).


Školská rada schvaluje školní řád po projednání Pedagogickou radou. Ředitel má povinnost přihlédnout k jejímu stanovisku.
J
estliže by nejprve předložil školní řád školské radě ke schválení až pedagogické radě až poté, může se celý proces vrátit na začátek. Ředitel upraví školní řád podle doporučení pedagogické rady a takto upravený jej opět předloží školní radě ke schválení.

Další komplikace může nastat, pokud školská rada nebude s návrhem souhlasit. Ředitel by měl návrh upravit, opět jej projednat s pedagogickou radou, nyní už za účasti zřizovatele. Proto je rozumné, aby ředitel poslal návrh dokumentu členům školské rady s předstihem, aby do termínu schvalování proběhlo vypořádání připomínek. Jinak bude nutné přizvat dále do procesu samotného zřizovatele.

Ředitel by měl být připravený doložit, že školní řád byl řádně schválen, nejlépe prostřednictvím podpisu předsedy školské rady či zřizovatele a/nebo schvalovací doložkou.

Školní řád ve školském zákoně

§ 22 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

(1) Žáci a studenti jsou povinni

b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

Dokumentace škol a školských zařízení § 28

(1) Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci:

g) školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin,

Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád

§ 30

(1) Ředitel školy vydá školní řád; ředitel školského zařízení vnitřní řád. Školní řád a vnitřní řád upravuje

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole nebo školském zařízení,

b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,

c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

d) podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

(2) Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

(3) Školní řád nebo vnitřní řád může omezit nebo zakázat používání mobilních telefonů nebo jiných elektronických zařízení dětmi, žáky nebo studenty, s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

(4) Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

Průběh základního vzdělávání § 50

(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.

(4) Pokud se cizinec neúčastní vyučování nepřetržitě po dobu nejméně 60 vyučovacích dnů, nedoloží důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem a ani po následné písemné výzvě ředitele školy zaslané na poslední známou adresu zákonného zástupce cizince ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání výzvy nesdělí, že bude i nadále navštěvovat danou školu, přestává být dnem následujícím po uplynutí této lhůty žákem školy.

Ředitel školy a Školská rada

§ 164 (2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

§ 168 (1) Školská rada

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

Ještě na tom chceme popracovat