Školní vzdělávací program

Připravte se ... tohle heslo bude trochu delší ... protože je významem poněkud větší ...

... školská rada má totiž mimo jiné na starosti dohlížet na to, zda pracovníci školy postupují podle ŠVP jejich školy.
(ŠkolZ § 168 (1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování)

Jde o složitou, ale důležitou agendu ŠR. Je proto dobré tématu porozumět více do hloubly.

Vzdělávání v České republice je z pohledu legislativy jedno z nejliberálnějších na světě.

Máme sice povinnou školní docházku, ale rodiče si mohou zvolit školu, kterou dítě bude navštěvovat *).

V případě středních škol je rozhodnutí o tom, kterou školu si dítě vybere, z velké části na něm ... při výběru školy jsou zájmy a preference dítěte rovněž respektovány**).

Školy se od sebe navzájem liší v mnoha parametrech, ale každá, která je zapsána v rejstříku MŠMT, musí mít zpracovaný svůj Školní vzdělávací program.

Ten musí vycházet z Rámcového vzdělávacího programu - národní normy, ale dává velký prostor škole upravit si např.

  • rozvržení učiva do času i do předmětů (je možná integrace tradičních předmětů do originálních celků)

  • podmínky, ve kterých vzdělávání probíhá

  • způsob, jak rozvíjí děti i učitele a spolupracuje s rodiči

  • nástroje hodnocení posunu dětí ve sledovaných kvalitách

  • ... a mnoho dalšího

Díky tomu mohou v jednom systému existovat školy, které

  • zavádějí do své praxe inovace jako je např. matematika podle prof. Hejného, program Čtením a psaním ke kritickému myšlení, integrovanou tematickou výuku, vzdělávání postavené na rozvoji klíčových kompetencí apod.

  • vycházejí z komplexních pojetí jakými jsou např. Začít spolu, Montessori pedagogika, waldorfská pedagogika nebo program Zdravá škola

  • rozvíjejí tradiční pedagogické postupy s ohledem na nové poznatky v pedagogice a psychologii (zavádějí formativní hodnocení, badatelskou výuku,

  • ... nebo jsou třeba podobné školám před třiceti lety, jen namísto tabule mají interaktivní tabuli.

Ředitel je zodpovědný za to, že ŠVP je zpracováno s ohledem na podmínky školy (kompetence učitelů, materiální zázemí) a musí jej průběžně aktualizovat (protože tyto podmínky se samozřejmě mění).

Není na to sám, ve školách je běžná pozice koordinátora ŠVP, a na řadě škol vznikl ŠVP jako výstup spolupráce pedagogického sboru (nebo jeho metodického jádra).

Každopádně jde o nejvýznamnější dokument, který ve škole můžete najít. Školský zákon v § 3 (2) uvádí "Vzdělávání v jednotlivé škole a školském zařízení se uskutečňuje podle školních vzdělávacích programů." Jinými slovy řečeno, nedodržování postupů sepsaných v ŠVP je protiprávní jednání.

Proto je zákonný úkol ŠR dle § 168 (1) Školská rada a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování pro činnost ŠR zásadní. Nikdo další nemá povinnost toto průběžně sledovat (inspekční cyklus ČŠI je velmi dlouhý).

Způsob práce s ŠVP obráží do jisté míry stav, kdy se ve vzdělávání vyhlásí vznešené cíle a principy a když se nepotkávají s realitou, jsme rozpačití vyvodit přímou odpovědnost. ŠVP je však veřejný závazek vůči rodičům, dětem i státu, že škola bude vzdělávání provádět kvalitně. S tímto vědomím by ŠVP mělo být vystavěno a práce ve škole podle něj hodnocena.

ŠVP je velmi rozsáhlý dokument, který zodpovědně nelze přečíst, prodiskutovat a schválit na jednom zasedání ŠR.

Je to jedna z položek agendy ŠR, kde je vhodné, aby měla své garanty, kteří jej detailně nastudují, v případě potřeby diskutují s vedením školy či koordinátorem ŠVP a v případě pochybností či námitek informují kolegy před zasedáním školské rady. Tehdy by měl být vyzván ředitel školy, aby měl možnost vypořádat námitky (v ideálním případě by je měl mít k dispozici předem, aby se mohl připravit).

Povinné kapitoly ŠVP stanovuje zmíněný RVP, jejich stručný přehled naleznete na této podstránce portálu rvp.cz.

Pokud se v rámci své činnosti hodláte zapojit do obnovy ŠVP na Vaší škole, můžete využít sadu metodik pro tvorbu ŠVP připravenou Národním ústavem pro vzdělávání.

Školní vzdělávací program musí být podle zákona (§ 5 šk. zák) k dispozici na přístupném místě ve škole.

Lepší orientaci v RVP a ŠVP můžete získat absolvováním školení Jak číst Školní vzdělávací program.

*) V některých případech, kdy není spádová škola podle jejich představ, se rodiče "za školou" stěhují, mohou také využít služeb soukromých škol.

**) to lze vysledovat např. v rozsudcích týkající se rodičovských sporů.