Výroční zpráva školy

Výroční zpráva je dokument, který je podle školského zákona povinni

a) škola vypracovat

b) školská rada schválit

c) ředitel předložit zřizovateli a zveřejnit (u soukromé školy navíc zaslat na krajský úřad, aby byla způsobilá uzavřít smlouvu o dotaci).

Konkrétní obsah a postup specifikuje vyhláška MŠMT 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, Ve své třetí části se věnuje Výroční zprávě o činnosti školy (kterou schvaluje školská rada), kde popisuje:

Vyhláška MŠMT

15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

(1) Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje vždy:

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě,

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku,

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy,

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy,

e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií,

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů,

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti,

i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí,

j) základní údaje o hospodaření školy,

k) údaje o zapojení školy do mezinárodních programů,

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů,

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání.

Proces a termíny předkládání, schvalování a zveřejňování výroční zprávy.

Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává za období předcházejícího školního roku, s výjimkou základních údajů o hospodaření školy.

Do do 15. října se předkládá školské radě ke schválení.

Po schválení školskou radou zasílá ředitel školy výroční zprávu do 14 dnů zřizovateli a zveřejní ji na přístupném místě ve škole.

Výroční zpráva je tak poměrně rozsáhlý dokument, který zodpovědně nelze přečíst, prodiskutovat a schválit na jednom zasedání ŠR.

Je to jedna z položek agendy ŠR, kde je vhodné, aby měla své garanty, kteří Výroční zprávu detailně nastudují, ověří u vedení školy či jinde uváděné skutečnosti a v případě pochybností či námitek informují kolegy před zasedáním školské rady. Tehdy by měl být vyzván ředitel školy, aby měl možnost vypořádat námitky (v ideálním případě by je měl mít k dispozici předem, aby se mohl připravit).